Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

Nadat een eerste idee voor nieuwbouw van onroerende goed concretere vormen heeft gekregen, volgt de fase waarin de basis wordt gelegd voor het slagen van het project. Haalbaarheidsstudies, investeringsbegrotingen en exploitatiebegrotingen zullen uitwijzen of de opbrengsten door huur en/of koop in evenwicht zijn met de investeringen.

Financiële haalbaarheid
Een gedegen onderzoek is van groot belang om de financiële haalbaarheid van het project te kunnen toetsen. Onder de noemer 'huisvestingseconomie' onderzoekt AMBAS de haalbaarheid. Scherp inzicht, brede praktijkervaring en de inzet van specialistische software met diverse rekenmodellen geven een duidelijk beeld van de baten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit recente begrotingen. Ook grondwaardeberekeningen laten we meewegen. Op basis van de norm NEN 2631:1979nl (investeringskosten van gebouwen) en de norm NEN 2632:1980nl (exploitatiekosten van gebouwen) wordt een duidelijk inzicht verkregen.


Gedegen onderzoek
Indien het budget niet toereikend blijkt te zijn, kan in de beginfase eenvoudig worden bijgestuurd. AMBAS verzorgt de herberekeningen en doet suggesties voor bezuinigingen. Uiteindelijk kunt u zich met een gerust hart richten op de uitvoering omdat u weet dat de financiële haalbaarheid gewaarborgd is.

Tijdens het bouwproces, bij zowel nieuwbouw als renovatiewerkzaamheden, moet het bouwbudget stelselmatig worden getoetst. Hiermee voorkomt u dat u later met ongewenste uitkomsten wordt geconfronteerd. Door deze constante controle bespaart u zich een gang naar de bank of de raad van commissarissen (voor extra budget (met schaamrood op de wangen). Bovendien kunt u het bouwteam, in iedere fase van het bouwproces, aansturen op bouwkosten die zijn vastgesteld op basis van de meest recente en marktconforme gegevens.

Samenwerking met calculatiebureau
Bouwkostenadviesbureau AMBAS werkt samen met een vooraanstaand calculatiebureau, dat dagelijks voor aannemers calculeert. Het betreft een solide partner als het gaat om het verkrijgen van recente marktgegevens uit heel Nederland. AMBAS analyseert de verkregen gegevens en verwerkt deze informatie in de begrotingen. Hierbij volgt AMBAS de norm NEN 2634 (termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over bouwkosten en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten).

Unieke werkwijze met voordelen
Deze toepassingsmethodiek is uniek. Hierdoor kunnen marktconforme begrotingen worden afgegeven, ook wanneer er "onvoldoende gegevens" zijn om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen. Bovendien beschikt AMBAS op deze wijze altijd over de meest recente marktgegevens.


Bij aanvang van de uitvoerende fase in het project, is de aanneemsom bekend. In veel gevallen is er daarna geen controle over de uitgaven en bewaking van het budget. Ook hier biedt AMBAS toegevoegde waarde, ook als er geen primaire betrokkenheid is geweest in het voortraject.

Meerwerk voorkomen
AMBAS zal door middel van een gedegen budgetbewaking toezicht houden op het financiële aspect van de bouw. Dankzij een grote mate van inzicht en vakkennis, zowel op bouwkundig als financieel gebied, zal AMBAS onnodig meerwerk voorkomen om extra kosten te minimaliseren. Het bestuderen van de contracten en het screenen van de aannemersbegroting is daar slechts een onderdeel van.

Second opinion
Is naar aanleiding van een ontvangen begroting een 'second opinion' gewenst? AMBAS is in staat elke begroting te analyseren, of die nu is opgesteld door een aannemer of door een adviesbureau. We beoordelen onder andere of de begroting marktconform is. In een helder document wordt gerapporteerd en worden suggesties over de aanpak van eventuele drukpunten verwoord.

Wat is een vierkante meter? Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, maar wanneer het gaat om het bepalen van het aantal verhuurbare vierkante meters (VVO) of gebruiksoppervlakte (GO) van een gebouw wordt het al een stuk lastiger.

 

Kosten per vierkante meter
Bij het bepalen van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO), Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO)of het Gebruiksoppervlak (GO) worden vaak eigen interpretaties aangehouden die leiden tot discussies over het juiste aantal vierkante meters en daarmee de eenheidsprijs per vierkante meter (BVO). AMBAS is gespecialiseerd in het vervaardigen van meetcertificaten. Enerzijds via onze eigen expertise, anderzijds dankzij lidmaatschap van de Vereniging De Vierkante Meter. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de eenduidigheid en het verbeteren van de kwaliteit van metingen in de ruimste zin van het woord conform de NEN 2580.

Werken volgens NEN 2580 en NTA2581
Met de juiste toepassing van de NEN 2580 kunnen reeds tijdens de projectontwikkeling de juiste aantallen vierkante meters worden bepaald. Mede door jarenlange ervaring is AMBAS in staat advies te geven over hoe het aantal meters VVO kunnen worden verhoogd. Dat is uiteraard alleen mogelijk in de ontwikkelingsfase van de bouw of een verbouwing. AMBAS levert bij de meetstaat ook een huurders verdeling met verdeling van de van de algemene ruimten over de diverse huurders conform bijlage D van de NEN2580.


Meting van hoge kwaliteit  >> GECERTIFICEERD!
De door AMBAS samengestelde meetcertificaten worden derhalve op basis van de norm NEN 2580:2007 (Oppervlakten en Inhouden van gebouwen) en NTA 2581 (opstellen van meetrapporten) van december 2011, vervaardigd en eventueel gecontroleerd door derden zodat de meeting de hoogste kwaliteit krijgt. Vanaf maart mag Ambas zich officieel certificaathouder noemen op de erkenningsregeling: SKG-IKOB Verklaring van erkenning voor oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581.

Realisatie door MacHelp